left

Прошетка со чамец


Многу познато е крстарењето со кајче оп 700 метри долгите извори на мајката на Охридското езеро - реката Црн Дрим. Од 45 откриени извори 30 се под вода. Овие извори се дом на ендемична флора и фауна како што се вид алги со виолетова боја и малите водни желки кои се сепцифични и ретки, а кај нас можат да се видат од Јуни до Октомври.